skip to Main Content
  • Vaše osobní údaje, které jste výše vyplnil(a), budou společnosti kimbau (kontakt), jakožto společní správci osobních údajů (podle čl.26 GDPR), zpracovávat  výlučně pro účely vzájemné komunikace souvisejí se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.
  • V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo kdykoliv požadovat přístup k zapracovávaným osobním údajům, které se vás týkají (čl. 15 nařízení Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); dále jen „GDPR“). V případech stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů máte rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů (čl. nařízení 16 GDPR), právo na jejich výmaz, pokud kupříkladu vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro některý z účelů jejich zpracování (čl. 17 nařízení GDPR). Stejně tak máte ve stanovených případech právo na omezení zpracovávání vašich osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR), právo uplatnit své právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) a právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jsou-li zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce (čl. 21 nařízení GDPR).
  • Pokud chcete uplatnit kterékoliv ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí těchto kontaktních údajů: kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o., Štoky 178, Štoky, 582 53,                   e-mail: info@kimbau.cz
  • Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (ÚOOÚ), pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro výše uvedený účel. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší než je uvedeno výše, budeme je vždy zpracovávat jen z důvodů našich oprávněných zájmů nebo z důvodů stanovených právními předpisy a vždy jen po dobu právními předpisy stanovenou.
Back To Top